JMB-HEADER RAS-JOURNALS EIMB Pleiades Publishing

RUS

             

ENG

YearIMPACT-FACTOR
2020  1,374
2019  1,023
2018  0,932
2017  0,977
2016  0,799
2015  0,662
2014  0,740
2013  0,739
2012  0,637
2011  0,658
2010  0,654
2009  0,570
2008  0,849
2007  0,805
2006  0,330
2005  0,435
2004  0,623
2003  0,567
2002  0,641
2001  0,490
2000  0,477
1999  0,762
1998  0,785
1997  0,507
1996  0,518
1995  0,502
Vol 38(2004) N 2 p. 289-297;
Ming Xiao, Wenwei Lu, Jun Chen, Yujing Wang, Yamei Zhen, Jiakuan Chen, Bo Li

The Necessary Site for Initiation of RNA Synthesis in the 3'-Noncoding Region of Classical Swine Fever Virus Genome


Received - 2003-04-28JMB-FOOTER RAS-JOURNALS